Τα πρόσφατα

νέα μας

Γνωρίζετε τι είναι η Ισόβιος Ασφάλιση Ζωής και πότε την προτείνουμε;

Η Ισόβιος Ασφάλιση Ζωής είναι μια ασφάλεια ζωής με ισόβια διάρκεια και αποταμιευτικό χαρακτήρα. Καλύπτει τον κίνδυνο θανάτου του/ης ασφαλισμένου/ης για όλη τη διάρκεια της ζωής του/ης.

Η ασφάλιση αρχίζει την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση και διαρκεί ισόβια δηλαδή έως τα 99 έτη ηλικίας του/ης ασφαλισμένου/ης. Σε περίπτωση θανάτου η ασφάλιση καταβάλλει στους δικαιούχους, που έχουν οριστεί στο ασφαλιστήριο, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.

Επιπλέον η Ισόβιος Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει στον/ην ασφαλισμένο/η εγγυημένη αξία εξαγοράς μετά τον 3ο χρόνο ισχύος του ασφαλιστηρίου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση Επιβίωσης ο/η ασφαλισμένος/η μπορεί να εξαγοράσει μέρος των χρημάτων που έχει δώσει έως τη εκείνη τη στιγμή, βάση του πίνακα εξαγοράς που περιλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο. Επιπλέον δύναται να ισχύουν παράμετροι απόδοσης μερισμάτων ή ελευθεροποίησης συμβολαίων, λεπτομέρειες που αναλύονται από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ανάλογα το συμβόλαιο και την περίπτωση.

Το κόστος ενός συμβολαίου Ισόβιας Ασφάλισης Ζωής υπολογίζεται βάση της ηλικίας και του επαγγέλματος του/ης ενδιαφερομένου/ης και του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου που θα επιλεχθεί. Δύναται να ασφαλιστούν άτομα από 3 μηνών έως 60-65 ετών (πάντοτε ανάλογα την εταιρεία) με την προϋπόθεση της καλής υγείας.

Η Ισόβιος Ασφάλιση Ζωής προτείνεται για κάθε ενδιαφερόμενο/η όπως οικογενειάρχες, μονογονεϊκές οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες εταιρειών, συνεταίρους, άτομα με δανεισμούς και οφειλές, ακίνητη περιουσία κ.α. Σε περίπτωση που ο/η ασφαλισμένος/η φύγει από τη ζωή σε οποιαδήποτε ηλικία, οι δικαιούχοι θα λάβουν αποζημίωση για να αποπληρώσουν τυχόν χρέη και φόρους κληρονομιάς και να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια.

Η ασφάλιση μπορεί να αποδειχθεί Ιδιαίτερα χρήσιμη και στα άτομα μέσης ηλικίας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, που δεν γνωρίζουν μέχρι πότε θα ζήσουν και επιθυμούν ασφάλιση για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τα συμβόλαια ορισμένης διάρκειας είναι εξίσου σημαντικά και χρήσιμα, ωστόσο κάποια στιγμή λήγουν και παύει η ασφάλιση.

Επιπλέον μέσα σε ένα συμβόλαιο Ισόβιας Ασφάλισης Ζωής μπορούν να προστεθούν συμπληρωματικές παροχές όπως αποζημιώσεις ατυχημάτων και σοβαρών ασθενειών, επιδόματα ανικανοτήτων για εργασία, επιδόματα συμπλήρωσης εισοδημάτων από απώλεια εργασίας κ.α, παροχές ιδιαίτερα σημαντικές έως και την πλήρη συνταξιοδότηση του/ης ασφαλισμένου/ης από τον κοινωνικό φορέα.

Ενημερωθείτε σήμερα αναλυτικά για την Ισόβια Ασφάλιση Ζωής, που έχει ισόβια διάρκεια και προσφέρει ισόβια προστασία στους ανθρώπους που αγαπάμε.

Πηγή: nextdeal.gr

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram