Τα πρόσφατα

νέα μας

Ποιον καλύπτει μια ασφάλεια αυτοκινήτου;

Σύμφωνα με το νόμο 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», η ασφάλιση οχήματος καλύπτει την αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση ή υπευθύνου του ασφαλισμένου οχήματος.

Από την ασφαλιστική κάλυψη εξαιρείται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων, των προσώπων που επελήφθησαν του οχήματος με κλοπή ή βία, των προσώπων που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως, και των προσώπων τα οποία συμφώνησαν να μεταφερθούν με αυτοκίνητο που αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται για εγκληματική πράξη, εφόσον αποδειχθεί ότι είχαν γνώση. Επίσης πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις κλοπής ή απόκτησής του οχήματος με χρήση βίας, η ασφαλιστική κάλυψη συνεχίζει να ισχύει για το νόμιμο ιδιοκτήτη και κάτοχο.

Οι ασφαλισμένοι ιδιοκτήτες οχημάτων, σε περίπτωση που το όχημά τους οδηγείται σε τακτική βάση από τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει υποχρεωτικά να το δηλώσουν μέσα στο ασφαλιστήριο τους. Σε περίπτωση που δανείσουν το όχημά τους, εκτάκτως σε τρίτο οδηγό που δεν είναι δηλωμένος μέσα στο συμβόλαιο, θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι αυτός κατέχει νόμιμο δίπλωμα οδήγησης, και ότι θα κάνει συνετή χρήση του οχήματος. Εάν αυτός προκαλέσει ένα οδικό ατύχημα και έχει παρανομίες που αναφέρονται στο νόμο, τότε οι ιδιοκτήτες θα μείνουν ακάλυπτοι.

Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων εξαιτίας σωματικής βλάβης/ θανάτωσης έως 1220000 εκ. ευρώ ανα θύμα και υλικών ζημιών έως 1220000 ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον θυμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. Επιπλέον καλύπτεται η αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικών βλαβών έναντι των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου, ανεξάρτητα από δεσμό συγγένειας, του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται σύμφωνα με το νόμο.

Πηγή: www.nextdeal.gr

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram